中文
Українська
Türkçe
Svenska
Српски
Shqip
Slovenščina
Slovenčina
Русский
Română
Português
Polski
Norsk (bokmål / riksmål)
Nederlands
Myanmasa
Latviešu
Lietuvių
한국어
ქართული
日本語
Italiano
Íslenska
Bahasa Indonesia
Հայերեն
Magyar
Hrvatski
Galego
Gaeilge
Français
Suomi
فارسی
Euskara
Eesti
Español
English
Ελληνικά
Deutsch
Dansk
Cymraeg
Česky
Català
Bosanski
Български
Беларуская
العربية
APRICOTSRydym yn fuck ar y dyddiad cyntaf

Pam fuck o flaen drych

6/3/2019
Behind the obscene: Pam fuck o flaen drych

Nid oedd y bachgen a wnes i gyfarfod yr wythnos hon erioed wedi ffocio o flaen drych, ac mae'n debyg ei fod mor gyffrous ag erioed.

Yn fy nheulu rydyn ni'n gefnogwyr rhywiol iawn, mae ein tŷ yn edrych fel siop rhyw, gallwch ddod o hyd i bopeth i fwynhau un o'r pleser mwyaf o fywyd. Yn fy nhŷ maent bob amser wedi rhoi gwerthoedd da iawn inni, rwy'n credu bod yr addysg a roddwyd ganddynt ni, fy mrawd a mi, wedi bod yn wych. A diolchaf i'm rhieni am addysgu ni addysg rhyw gartref heb unrhyw fath o dab, gan ei fod yn ymarferol yn null yn ystod cyfnod yr ysgol.

Pam ydw i'n dweud hyn? Oherwydd bod y dyn yr oeddwn i'n ffycio â hi yn ychydig hwyliog ac roedd yn rhaid i mi ddangos iddo bethau yn y gwely. Mewn gwirionedd, rwyf wrth fy modd yn gwneud pethau budr pan fucking. Unwaith y dywedasant wrthyf, rhyw, y mwyaf bregus, y gorau. Pa mor iawn! Yn wir, dwi'n fenyw yn y stryd ac yn chwistrell yn y gwely. Yn y cartref, mae pawb yn gwneud yr hyn maen nhw ei eisiau.

Cyfarfûm â'm lygad yn ystod Cyngres y Byd Symudol ac fe gymerodd y cyfle i daflu bwlch i'r awyr yn ystafell wely fy rhieni, sy'n edrych fel ystafell mewn tŷ dyddio . Mae'r ystafell wedi'i haddasu fel bod wynebau rhywiol yn unigryw ac yn anorfodadwy diolch i addurniad hen a 3 drychiad: un ochr, un blaen ac un ar y nenfwd, yn benodol ar y gwely.

Mae'r rheswm dros gymaint o drychau yn syml, mae fy nhad yn dioddef o katopronofilia, paraphilia rhywiol a ddiffinnir fel pleser rhywiol a chyffro am gael rhyw o flaen drychau. Y gwir yw bod gwneud cariad neu fucking o flaen drych, yn yr achos hwn 3, yn gyffrous iawn. Rwy'n credu bod un o'r pethau yr oedd hi'n ei hoffi fwyaf yn fy ngwaith, yn gweld ei hun yn y drych yn ystod symudiadau'r treiddiad, yn dda, a phan gafodd ei sugno oherwydd y gallwn ei weld o wahanol onglau.

A yw cael rhyw o flaen drych yn eich cyffroi? Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig arni? Yn yr achos hwn, byddaf yn esbonio pam mae ymarfer rhyw o flaen y drych yn gyffrous iawn.

canel hebrwng

Pam mae rhaid i chi fwcio o flaen drych o leiaf unwaith mewn bywyd?

Rhaid ichi roi cynnig ar bopeth
Ar adegau, dywedodd rhywun wrthyf fod yn rhaid i chi roi cynnig ar bopeth mewn bywyd i wybod beth rydych chi'n ei hoffi a beth na wnewch chi. Mae'r un peth yn wir am ryw, os na fyddwch byth yn ffynnu o flaen drych na fyddwch byth yn gwybod a yw'n troi chi arnoch chi.

Os ydych chi eisiau teimlo actor neu actores porn
Gallwch chi weld eich hun yn mwynhau'ch hun neu'ch partner tra'ch bod chi'n cyffwrdd â chi. Pan fyddwch chi'n gweithredu'n llawn, rydych chi'n aml yn colli'r rhan gyffrous o'r rhan weledol, yn yr achos hwn gall fod yn atyniad gwych a gallwch ei weld o wahanol onglau.

Os ydych chi ychydig yn narcissistig
Efallai ei fod yn eich cyffroi'n fwy i weld eich hun yn ffugio rhywun arall, neu hyd yn oed yn gwylio tra byddwch chi'n masturbate. Os ydych chi wedi gweld yr olygfa wely o'r ffilm "American Psycho" lle mae gan yr enillydd y mae Christian Bale yn ei chwarae â rhyw â dau ddyn , fe wyddoch chi beth ydw i'n sôn amdano, os nad ydyw, dyma'r lle i chi ei fwynhau.


Os ydych chi eisiau torri'r drefn
Bydd cyflwyno gemau rhyw newydd yn eich gwneud yn mwynhau mwy gyda'ch partner a dianc o'r drefn. Weithiau caiff yr angerdd â threigl y blynyddoedd ei ddiffodd, am y rheswm hwnnw mae'n bwysig edrych am atebion a bod yn greadigol, i rannu ffantasïau ac i archwilio .

Os ydych chi eisiau gweld ymadroddion wyneb
Weithiau mae merched yn hoffi darllen eich ymadroddion wyneb, arsylwi ar eich pleser ond mae rhai swyddi rhywiol nad ydynt yn ei ganiatáu, fel sefyllfa'r ci bach neu'r gwrywwr cefn. Ar y llaw arall, os oes gennym rai drychau yn yr ystafell, fe allwn ni weld eich wyneb hapus wrth i chi fuck neu pan fyddwch chi'n cwrdd.

Mae'n eich galluogi i ennill hyder
Efallai y bydd rhai pobl yn teimlo'n anghyfforddus o flaen drych, neu gall hyd yn oed y drych ei hun dynnu sylw atynt. Ond, ar y llaw arall, gallant eich helpu i ennill hyder a chyfrannu at deimlo'n fwy hyderus amdanoch eich hun wrth archwilio'ch corff tra'n cael pleser mawr a pherfformio perfformiad "rhywiol".

Cysylltwch â chi'ch hun
Mae hefyd yn bwysig bod y mwynhad personol, gan ddefnyddio drych i weld sut mae masturbate yn ffordd rywiol a gwahanol i'w fwynhau. Gall hyn fod yn ffordd o ddysgu a gwybod, hyd yn oed mwy, am eich chwaeth rhywiol. Dychmygwch yr olygfa nesaf, rydych chi'n gorwedd yn noeth ar y gwely o flaen y drych a gyda fideo porn (ar symudol neu laptop) yn mastyrbio. Yn sicr, rydych chi wedi ei wneud unwaith, pill!

Rydym wedi canolbwyntio ar y drychau yn yr ystafell, ond mewn tŷ efallai y bydd mwy o ddrychau, fel yn yr ystafell ymolchi, gallwch hefyd fwcio o flaen iddo. Rwyf wrth fy modd yn sefyll o flaen drych y sinc ystafell ymolchi wrth iddynt ymarfer rhyw anal . Ac yna gan fod gen i y cawod nesaf drws, daethom i ffwrdd yn y cawod . Yn wir, mae fucking gartref neu mewn gwesty yn fantais, gan fod gennych chi bob amser gawod gerllaw.

rhyw yn yr ystafell ymolchi

Mae'r drychau yn cynnig ystod eang o bosibiliadau inni mewn gemau rhywiol, er enghraifft, yn ystod y rhagarweiniau , rwyf wrth fy modd i ddawnsio a gwneud streaptease i roi mil i'm cydymaith cyn mynd i ryw galed, ac o flaen drych gallwn edrychwch fi o wahanol onglau.

Nid oes ffordd anghywir o ddefnyddio drych yn ystod rhyw, dylech ei roi lle'r hoffech chi orau. A pheidiwch ag anghofio y gallwch chi gau eich llygaid pan fyddwch chi am gael egwyl gweledol.

Os ydych chi wedi blino o gael rhyw mewn ffordd arferol ac rydych am brofi rhyw o flaen sawl drychau ond yn y cartref nid oes gennych yr opsiwn, peidiwch â phoeni, mae gan ystafelloedd fy ffrindiau sydd ym Mricricots lawer o ddrychau a gall hyd yn oed ddysgu ichi beth yw swyddi gwell i fuck ac yn ei fwynhau hyd yn oed yn fwy.

Share

A ydych, beth ydych chi'n feddwl?

Bydd eich neges yn cael ei bostio ar ôl ei gymeradwyo